Τομείς Ειδίκευσης

Το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεών μας σχετίζεται με έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα τόσο εθνικού όσο και κοινοτικού Ευρωπαϊκού δικαίου:

Ευρωπαϊκό και διεθνές εμπορικό δίκαιο

Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην σύσταση εταιρίας ή στην μεταφορά έδρας στην Ελλάδα. Τους παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα θέματα που άπτονται των κανόνων που καθορίζουν τη σύννομη λειτουργία τους, καθώς και των ζητημάτων που ανακύπτουν απ’ αυτήν.

Επιπλέον, έχουμε μακρόχρονη εμπειρία στη σύνταξη διεθνών εμπορικών συμβάσεων. Οι δυσκολίες στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών βασίζονται κυρίως στην αβεβαιότητα για το ποιο εθνικό δίκαιο θα εφαρμοστεί, στην διαφορετική ερμηνεία των ίδιων όρων από χώρα σε χώρα και τις συνήθειες κάθε χώρας σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν μία μόνιμη αιτία για αντιπαραθέσεις στις διεθνές συναλλαγές.

Οι αποκαλούμενοι όροι Incoterms (International Commercial Terms) αποτελούν τυποποιημένους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους όρους για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων και έχουν ως στόχο τη μείωση των εμπορικών εμποδίων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδω

Δίκαιο Μεταφορών και Logistics

Το γραφείο μας ασχολείται επί δεκαετίες με το Δίκαιο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) παρέχοντας στις μεταφορικές εταιρίες και τις εταιρίες Logistics εξειδικευμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας την ίδρυση, οργάνωση, την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους καθώς επίσης και τη νομική υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από την δραστηριότητα τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας εμπίπτουν κυρίως σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω:

 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων που συναρτώνται  με το Δίκαιο των Μεταφορών (εθνικών & διεθνών).
 • Το νομικό καθεστώς διενέργειας οδικών εμπορευματικών μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητα (εθνικές – διεθνείς) σύμφωνα με το Νόμο 3887/2010 (διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των μεταφορικών εταιριών και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών φορτηγών) και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους,
 • Σύνταξη και γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών συμβάσεων πάσης φύσεως του «μεταφορέα» ή/και «παραγγελιοδόχου μεταφοράς» με πελάτες ή/και προμηθευτές / συνεργάτες τους,
 • Εκπόνηση διεθνών όρων μεταφοράς και συμβάσεων. Συμβάσεις οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών, συνδυασμένων μεταφορών και συμβάσεις λοιπών μεταφορών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ειδικές μεταφορές),
 • Διαφορές εξαιτίας της παραβίασης συμβατικών όρων και συμφωνιών, αξιώσεις φορτίων, αξιώσεις για ζημίες ή απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (παράδοση, άρνηση παραλαβής των εμπορευμάτων, επιφυλάξεις, ελαττωματική συσκευασία, ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων), το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία,
 • Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη των προσώπων που αναμειγνύονται στη διαδικασία της μεταφοράς (μεταφορέας, παραγγελιοδόχος μεταφοράς, παραλήπτης),
 • Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2020 (International Commercial Terms) για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων,
 • Μεταφορές επικίνδυνων ουσιών που διέπονται από τη Συμφωνία ADR (για τη διεθνή οδική μεταφορά), τη Συμφωνία RID (για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά), τον Κώδικα IMDG (για τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά), τις Τεχνικές Οδηγίες ICAO (για τη διεθνή αεροπορική μεταφορά). Μεταφορές ευπαθών προϊόντων (συμφωνία ATP),
 • θέματα μεταφορών όπως ναύλοι, προμηθευτές, πράκτορες, υπεργολάβοι, πλαίσιο συμβάσεων, τα διάφορα έγγραφα μεταφοράς, φορτωτικές,
 • Ευθύνη των μετεχόντων προσώπων στη διαδικασία της μεταφοράς σε περίπτωση ζημίας, καθυστέρησης ή απώλειας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις CMR (Διεθνείς Οδικές Μεταφορές), COTIF/CIM (Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές), Συμβάσεις Βαρσοβίας και Μόντρεαλ (Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές), Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ και Αμβούργου (Θαλάσσιες Μεταφορές), την ελληνική εμπορική νομοθεσία και τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ),
 • Συμβάσεις στον κλάδο logistics (υπηρεσίες αποθήκευσης, αποστολής, συσκευασίας, logistics, διεκπεραίωση τελωνειακών υπηρεσιών κ.λ.π.), θέματα σχετικά με την έγκριση και την κατασκευή κέντρων Logistics και αποθηκών. Το Δίκαιο Αποθήκευσης, τα είδη των αποθηκών (Γενικές, Ιδιωτικές, Φορολογικές, Υγειονομικές), τα πρόσωπα που μετέχουν στην διαδικασία της Αποθήκευσης και η ευθύνη τους στην περίπτωση ζημίας ή κλοπής στο χώρο της αποθήκης,
 • νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων (containers) και μεταφορικών μέσων που έχουν κατασχεθεί σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013) και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και συναφή θέματα,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και για διοικητικά θέματα καθώς και για θέματα που εμπίπτουν σε άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το εργατικό, φορολογικό και το ποινικό δίκαιο και σχετίζονται με τις μεταφορές.
 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών (δικαίωμα αποζημίωσης για ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης, φθορές/απώλεια αποσκευών κ.τ.λ. ) όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 261/2004, την θαλάσσια μεταφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010) και την σιδηροδρομική μεταφορά (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007).

Ασφαλιστικό δίκαιο

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (Κλάδοι Ζωής, Πυρός, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Εμπορικών-Βιομηχανικών Κινδύνων, Αυτοκινήτων κ.λπ.), καθώς και σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου που αφορούν τον τομέα των Μεταφορών / Logistics (ασφαλίσεις μεταφορών, Φορτίων, Κινδύνων Θαλάσσης, ασφαλίσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Αστικής Ευθύνης Διαμεταφορέων-Logisticians-Warehousekeepers) και σε θέματα αδειοδότησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και κανονιστικής συμμόρφωσης σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το Δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας αλληλένδετος με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρόκειται για το σύνολο των κανόνων που προστατεύουν τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει τις εφευρέσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας / πατέντες), τα διακριτικά γνωρίσματα (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σήμα, διασχηματισμός), τα βιομηχανικά σχέδια, τα υποδείγματα χρησιμότητας και τις γεωγραφικές ενδείξεις, καθώς και τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό.

Τα ανωτέρω δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι σημαντικά στοιχεία της άυλης αξίας κάθε επιχείρησης, καθώς διακρίνουν την ίδια, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της από τις άλλες επιχειρήσεις και καθορίζουν τη φήμη της. Στην εποχή μας τα περιουσιακά στοιχεία με τη μεγαλύτερη αποτίμηση είναι άυλα και μπορούν να γίνουν αντικείμενο αντιγραφής από ανταγωνιστές και για το λόγο αυτό πρέπει κάθε επιχείρηση να τα προστατεύσει.

Το γραφείο μας παρέχει όλες τις συναφείς υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τόσο δικαστικώς, όσο και εξωδίκως:

 • έρευνα, αξιολόγηση, καταχώριση και προστασία εμπορικού σήματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • προστασία σήματος και δικαστική υποστήριξη σε περιπτώσεις ανακοπής, προσβολής, παράλληλης κατάθεσης άλλου σήματος
 • προστασία σήματος σε περίπτωση πειρατικής χρήσης
 • ζητήματα διακριτικών γνωρισμάτων
 • κατοχύρωση, αξιοποίηση, μεταβίβαση, διεκδίκηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας/εφεύρεσης, υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων (Design), προγραμμάτων Η/Υ
 • έρευνα και προστασία των ονομάτων Χώρου (Domain Names)
 • προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού
 • προστασία συγγενικών δικαιωμάτων
 • συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης-εκμετάλλευσης (license agreements) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος κτλ.
 • συμβάσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μεταβίβαση σήματος κτλ.
 • ζητήματα γεωγραφικών ενδείξεων
 • προστασία εμπορικών απορρήτων

Εμπορικό Σήμα

Το εμπορικό σήμα είναι κάθε σημείο, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων και αποτελεί προϊόν διανοητικής ιδιοκτησίας και άυλο περιουσιακό αγαθό του δικαιούχου.

Η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτού και διασφαλίζει την επαύξηση της αξίας της επιχείρησης του, την προστασία από τον κίνδυνο παραποίησης/απομίμησης και απάτης, την κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων, καθώς και τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων του δικαιούχου.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι ο νέος Νόμος 4679/2020 για τα Εμπορικά Σήματα εκσυγχρονίζει την ελληνική νομοθεσία περί σημάτων, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκέστερα στις σύγχρονες ανάγκες παρέχοντας σε δικαιούχους εμπορικών σημάτων επαρκέστερη προστασίαα (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω).

Το γραφείο μας παρέχει όλες τις συναφείς με τα εμπορικά σήματα υπηρεσίες τόσο στον συμβουλευτικό όσο και στον δικαστηριακό τομέα:

Εξασφάλιση προστασίας των σημάτων στην Ελλάδα

 • Καταχώριση εμπορικού σήματος μίας επιχείρησης μέσω της κατάθεσης του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αρμόδιο για την καταχώριση εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα.
 • Προέλεγχος για την πιθανή σύγκρουση με προγενέστερα και άρα επικρατέστερα δικαιώματα τρίτων. Πριν την κατάθεση ενός εμπορικού σήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής νομικός έλεγχος με βάση τη νομοθεσία, τη νομολογία, την πρακτική των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών, καθώς και των δικαστηρίων, ώστε να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του σήματος, εάν δηλαδή η κατάθεση του νέου σήματος  προσκρούει σε προγενέστερα εθνικά και κοινοτικά σήματα. Να αξιολογηθεί η διακριτική δύναμη αυτού, γιατί το νέο σήμα πρέπει να αναπαρίσταται με την απαραίτητη σαφήνεια και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του να προσδιορίζονται με ακρίβεια για να αποφευχθεί τυχόν απόρριψη της καταχώρισης του. Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι δεκαετής (10 έτη). Η προστασία του δύναται να ανανεώνεται επ’ αόριστο ανά δεκαετία με εμπρόθεσμη κατάθεση σχετικής αίτησης ανανέωσης του δικαιούχου. Εάν κάποιο σήμα δεν ανανεωθεί εμπροθέσμως παύει να ισχύει και καθίσταται ελεύθερο προς κατοχύρωση από τον ανταγωνισμό.
 • Καταχώριση αλλαγών του εμπορικού σήματος (αλλαγή ονόματος, διεύθυνσης, χορήγηση άδειας χρήσης, εκχώρηση, συγχώνευση).

Εξασφάλιση προστασίας των σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς

Καταχώριση Ευρωπαϊκού σήματος μέσω της κατάθεσης του στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). To σήμα που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης μπορεί κάποιος να καταχωρίσει – κατοχυρώσει διεθνώς το σήμα του στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Απαραίτητη προϋπόθεση για κατοχύρωση σήματος σε διεθνές επίπεδο είναι η προηγούμενη κατοχύρωση του σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο.

Δικαστική προστασία σημάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβολής ενός κατοχυρωμένου σήματος, ο δικαιούχος του έχει στη διάθεσή του πλείστα μέσα δικαστικής προστασίας για την άρση και μη επανάληψη της προσβολής της στο μέλλον, για την επιβολή αποζημίωσης από τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς και για την ποινική δίωξη του προσβάλλοντος τρίτου, ο οποίος διώκεται κατ’ έγκληση, δηλαδή με την προσφυγή του θιγόμενου επιχειρηματία στα ποινικά δικαστήρια.
 • Άσκηση και εκδίκαση των ειδικών ενδίκων βοηθημάτων της ειδικής νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων (ανακοπή, προσφυγή) ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Υπεράσπιση σε περίπτωση ενδίκων βοηθημάτων τρίτων π.χ. δυνατότητα ανταγωγής, η αποδοχή της οποίας επιφέρει διαγραφή του σήματος του ενάγοντος – δυνατότητα που προβλέφθηκε από το νέο ν. 4679/2020 για τα Εμπορικά Σήματα.
 • Άσκηση και εκδίκαση προσφυγών ενώπιον των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Άσκηση και εκδίκαση Ανακοπών  κατά των προς καταχώριση σημάτων ή αιτήσεις διαγραφής (αιτήσεις για την ακυρότητα) ήδη καταχωρισμένων σημάτων της ΕΕ ενώπιον του EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Περαιτέρω, δυνατότητα δικαστικής προστασίας σημάτων από αντιγραφή/απομίμηση ανταγωνιστών ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.
 • Κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης άδειας χρήσης-εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος (συμβάσεις franchising) κτλ.
 • Κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης σήματος έναντι τιμήματος κτλ.
 • Προστασία από παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων σε σχέση με σήματα.

Δίκαιο ακινήτων

Από την ίδρυση του, το γραφείο μας χειρίζεται νομικές υποθέσεις ακινήτων παρέχοντας νομική κάλυψη στους πελάτες του κατά την αγορά, πώληση και ενοικίαση, τόσο για ιδιωτική, όσο και για εμπορική χρήση.

Κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου (αστικά και επαγγελματικά) αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του πελάτη τη διαπραγμάτευση, τον νομικό έλεγχο, την λήψη των απαραιτήτων αδειών και πιστοποιητικών, την κατάρτιση των συμβάσεων, την εξέταση θεμάτων κληρονομικού και φορολογικού δικαίου και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας με μεσίτες, πολιτικούς μηχανικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς και συμβολαιογράφους. Για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας εμπιστεύονται πολλοί αλλοδαποί καθώς και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές σε εταιρείες σε κάθε πεδίο του δικαίου ακινήτων, τόσο δικαστικώς, όσο και εξωδίκως.

Επιπλέον, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλους τους τομείς που αφορούν στις Άδειες Διαμονής Επενδυτών Ακινήτων (έκδοση της golden visa). Ο νέος νόμος 5007/2022 (ΦΕΚ Α 241/2022) προβλέπει σημαντικές αλλαγές για τη μόνιμη άδεια επενδυτή μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα». Στο νέο καθεστώς για την golden visa αυξάνεται το ύψος της επένδυσης για την εξασφάλιση άδειας από τα 250.000 ευρώ πλέον σε 500.000 ευρώ και μάλιστα αυτό θα ισχύσει στις δημοφιλέστερες περιοχές επένδυσης για τους ξένους, δηλαδή στον κεντρικό, βόρειο και νότιο τομέα της Αττικής, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Επίσης, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι πρότινος στις παραπάνω περιοχές, δεν θα μπορεί κανείς να αποκτά π.χ. δύο ή και τρία ακίνητα χαμηλότερης αξίας προκειμένου να καλύπτει το ελάχιστο όριο των 500.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει π.χ. δύο ακίνητα των 125.000 ευρώ, ώστε να αγγίξει το όριο των 250.000 ευρώ.

Κληρονομικό δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του δικαίου που ρυθμίζει την περιουσία του ανθρώπου μετά το θάνατό του. Μετά το θάνατο του ανθρώπου το σύνολο της περιουσίας του, τόσο οι υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματά του, μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα, τα οποία τον διαδέχονται στο σύνολο των έννομων σχέσεων του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, είτε περιήλθε σε εσάς η κληρονομία ή η κληροδοσία κάποιου δικού σας προσώπου, είτε επιθυμείτε να τακτοποιήσετε την περιουσία σας μετά τον θάνατό σας, συντάσσοντας ιδιόχειρη, δημόσια, μυστική ή έκτακτη διαθήκη ή ανακαλώντας τη διαθήκη.

Αναλαμβάνουμε επίσης τη δικαστηριακή επίλυση των κληρονομικών διαφορών που προκύπτουν από τη μεταβίβαση  της περιουσίας του κληρονομούμενου στους διαδόχους του αλλά και από τις σχέσεις των κληρονόμων μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα ενώπιον όλων των πολιτικών δικαστηρίων.

Σε υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου συνεργαζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο με τα δικηγορικά γραφεία των διεθνών δικτύων https://www.internationales-erbrecht.de/experten/mitglied/epameinondas-kalagiakos.html

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων

Το γραφείο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων ή επισφαλών απαιτήσεων και στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και στην αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε τον συντονισμό της εκτέλεσης ελληνικών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Είναι γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό δίκαιο κατέχει καίρια πλέον θέση στη γέννηση κανόνων και ρυθμίσεων στη χώρα μας και ότι υπερισχύει του εθνικού (εσωτερικού) δικαίου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό η σε βάθος γνώση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των αρχών που το διέπουν, είναι απαραίτητες για την ποιοτική παροχή νομικών υπηρεσιών.

Χάρις στην ακαδημαϊκή και πρακτική εξειδίκευσή μας, παρέχουμε νομικές συμβουλές ως προς όλες τις πλευρές του ευρωπαϊκού δικαίου LINK.

 • Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο και την εφαρμογή τους σε θέματα προστασίας καταναλωτή – δημοσίων συμβάσεων – ανταγωνισμού.
 • Αναλαμβάνουμε ευθείες προσφυγές κατά πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα: Προσφυγή ακυρώσεως – Προσφυγή κατά παραλείψεως – Αγωγή αποζημιώσεως.
 • Προετοιμασία και κατάθεση Καταγγελιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις του Εθνικού και του Κοινοτικού δικαίου από τις Ελληνικές Αρχές.

 

Δίκαιο Ενέργειας – Δίκαιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια συντελέστηκε στην Ελλάδα σημαντική πρόοδος στην επιτάχυνση της εγκατάστασης των ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ), στη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας, αναδεικνύοντας τη χώρα σε βασικό παίκτη στον τομέα της ενέργειας και προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα έχει από το 2016 υπερδιπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ τόσο της αιολικής όσο και της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), μαζί με την υπάρχουσα υδροηλεκτρική ενέργεια κάλυψαν το 2022 σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2022 η Ελλάδα είχε το 7ο υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο ως προς την ηλιακή ενέργεια.

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με υποθέσεις του Δικαίου της Ενέργειας και ιδιαίτερα με το Δίκαιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρέχει όλες τις συναφείς υπηρεσίες κυρίως στους ακόλουθους τομείς τόσο δικαστικώς, όσο και εξωδίκως:

 • Αιτήσεις ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) (πρώην ΡΑΕ) για αδειοδοτήσεις
 • Διαχείριση υποθέσεων ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και των πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων
 • Ζητήματα Ανταγωνισμού που άπτονται του Δικαίου της Ενέργειας
 • Δίκαιο του Περιβάλλοντος