Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικων Δεδομένων

Καλαγιάκος & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο
Καλλιδρομίου 30, 11473 Αθήνα
Τηλ: 210-3216108, Fax: 210-3216758
Email: kalagiakos.e@dsa.gr, kanzlei@kalagiakos-partner.eu
URL: www.kalagiakos-partner.eu

Όπως είναι γνωστό από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται o Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), που θέτει ενιαίους κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δικηγορικό μας γραφείο δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσης του με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζουμε για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του (Νόμος 4624/2019) καθώς και οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί πως συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας μας και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά.

1) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας για αναζήτηση νομικών υπηρεσιών ή για να υποβάλλετε το βιογραφικό σας για θέση εργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα κάτωθι:

 • Στοιχεία που αφορούν στο όνομα/επώνυμο, τρέχον εργοδότη, τίτλο/θέση εργασίας , στις διευθύνσεις κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ).
 • Πληροφορίες επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου).
 • Πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου.
 • Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες ή τρίτοι εκ μέρους των πελατών ή που δημιουργούνται από εμάς κατά την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, περιλαμβάνονται δε και δεδομένα ειδικών κατηγοριών.
 • Κάθε άλλης κατηγορίας προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και μας παρέχετε.

2) Πώς λαμβάνουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς κατά την παροχή των νομικών υπηρεσιών μας προς εσάς ή όταν υποβάλλετε αίτηση ενδιαφέροντος για μία θέση εργασίας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς και από άλλες πηγές όπως για παράδειγμα να ανανεώνουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας με εσάς, που μας έχετε ήδη παράσχει ώστε να είναι ενημερωμένες, χρησιμοποιώντας πηγές ενημέρωσης που είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

3) Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Το δικηγορικό γραφείο μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Για την εκπλήρωση των νομικών υπηρεσιών που σας παρέχουμε, που περιλαμβάνουν την άσκηση δικαιωμάτων, εκτέλεση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες που ζητήσατε.
 • Για θέματα απασχόλησης.
 • Με την συγκατάθεσή σας όπου αυτό απαιτείται.

4) Ποιοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
Τρίτοι δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συναίνεσή σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μας το επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή για να ασκήσουμε ή προασπίσουμε νομικά δικαιώματα σας.

5) Σε ποιες χώρες διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα
Για τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνον εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτες (εκτός ΕΟΧ) χώρες, θα εφαρμόσουμε τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6) Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων
Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και χρησιμοποιηθεί, σε συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τήρησης των δεδομένων για ένα ελάχιστο και απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας (π.χ. άσκηση νομικών αξιώσεων των πελατών μας). Διαγράφουμε τα δεδομένα σας, μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς.

7) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Το δικηγορικό μας γραφείο εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί, χρησιμοποιεί κ.λπ. ώστε να τα προστατεύσει, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας διάδοση μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα.

Όλοι οι εργαζόμενοι και τρίτοι που αναθέτουμε να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την εμπιστευτικότητα αυτών.

8) Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς.
 • Δικαίωμα άρνησης κάθε επεξεργασίας δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο δικηγορικό γραφείο/άλλη δικηγορική εταιρεία.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε το δικηγορικό μας γραφείο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr) μετά από την υποβολή παραπόνου στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας στην επεξεργασία των από εμάς και επιθυμείτε αργότερα να την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας σε συμμόρφωση προς τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που πρόκειται να ασκήσετε οποιαδήποτε των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, παρακαλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση kalagiakos.e@dsa.gr

9) Πολιτική χρήσης Cookies
Όπως και οι περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να καταγράψει αυτόματα δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, με σκοπό να αποκτήσουμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των επισκεπτών της.

10) Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κατά καιρούς την παρούσα πολική απορρήτου δίχως ειδοποίηση. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου μας για να είστε ενήμεροι για το πώς δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

11) Επικοινωνία
Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο kalagiakos.e@dsa.gr