Νέα & Δημοσιεύσεις

  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε με την απόφαση του C-321/19 της 28ης Οκτωβρίου 2020 ότι το ύψος των γερμανικών διοδίων για φορτηγά μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων είναι υπερβολικό και αντίθετο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η απόφαση αυτή δίνει την δυνατότητα και στους Έλληνες αυτοκινητιστές /στις ελλην...

  • Με το παρόν παρουσιάζουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που εισάγονται με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4679/2020 (ΦΕΚ Α 71/20-3-2020) για τα εμπορικά σήματα, ο οποίος καταργεί τον προϊσχύοντα Νόμο 4072/2012 και επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο δίκαιο των σημάτων. ...

  • Τα Incoterms (International Commercial Terms), παρόλο τον προαιρετικό τους χαρακτήρα, αποτελούν τυποποιημένους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους όρους για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων....

  • Με την ψήφιση του νέου Νόμου 4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30.11.2019) – Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθορίστηκε το νέο πλαίσιο που διέπει τη Διαμεσολάβηση, εισάγοντας σύγχρονους κανόνες που συμβάλουν ουσιαστικά στην απλούστευση και τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη με όφελος για ...