Νέα & Δημοσιεύσεις

  • Με το παρόν παρουσιάζουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που εισάγονται με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4679/2020 (ΦΕΚ Α 71/20-3-2020) για τα εμπορικά σήματα, ο οποίος καταργεί τον προϊσχύοντα Νόμο 4072/2012 και επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο δίκαιο των σημάτων. ...

  • Τα Incoterms (International Commercial Terms), παρόλο τον προαιρετικό τους χαρακτήρα, αποτελούν τυποποιημένους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους όρους για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων....