Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Με την ψήφιση του νέου Νόμου 4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30.11.2019) – Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθορίστηκε το νέο πλαίσιο που διέπει τη Διαμεσολάβηση, εισάγοντας σύγχρονους κανόνες που συμβάλουν ουσιαστικά στην απλούστευση και τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη με όφελος για τον πολίτη. Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.

Από την 1η Ιουλίου 2020 ισχύει η υποχρεωτική αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης και για τις αγωγές που κατατίθενται στο εξής, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 14 του Νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020) και τα άρθρα 6 & 7 του Νόμου 4640/2019 για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.