Τομείς Εξειδίκευσης

Το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεών μας σχετίζεται με έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα τόσο εθνικού όσο και κοινοτικού δικαίου:

 • Εμπορικό Δίκαιο – Ευρωπαϊκό και διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο μεταφορών και Logistics
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο ακινήτων και κληρονομικό δίκαιο
 • Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων
 • Διαμεσολάβηση

Εμπορικό δίκαιο – Ευρωπαϊκό και διεθνές εμπορικό δίκαιο

Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην σύσταση εταιρίας ή στην μεταφορά έδρας στην Ελλάδα. Τους παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα θέματα που άπτονται των κανόνων που καθορίζουν τη σύννομη λειτουργία τους, καθώς και των ζητημάτων που ανακύπτουν απ’ αυτήν.

Επιπλέον, έχουμε μακρόχρονη εμπειρία στη σύνταξη διεθνών εμπορικών συμβάσεων. Οι δυσκολίες στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών βασίζονται κυρίως στην αβεβαιότητα για το ποιο εθνικό δίκαιο θα εφαρμοστεί, στην διαφορετική ερμηνεία των ίδιων όρων από χώρα σε χώρα και τις συνήθειες κάθε χώρας σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν μία μόνιμη αιτία για αντιπαραθέσεις στις διεθνές συναλλαγές.

Οι αποκαλούμενοι όροι Incoterms (International Commercial Terms) αποτελούν τυποποιημένους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους όρους για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων και έχουν ως στόχο τη μείωση των εμπορικών εμποδίων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδω

Δίκαιο Μεταφορών και Logistics

Το γραφείο μας ασχολείται επί δεκαετίες με το Δίκαιο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) παρέχοντας στις μεταφορικές εταιρίες και τις εταιρίες Logistics εξειδικευμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας την ίδρυση, οργάνωση, την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους καθώς επίσης και τη νομική υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από την δραστηριότητα τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας εμπίπτουν κυρίως σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω:

 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων που συναρτώνται  με το Δίκαιο των Μεταφορών (εθνικών & διεθνών).
 • Το νομικό καθεστώς διενέργειας οδικών εμπορευματικών μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητα (εθνικές – διεθνείς) σύμφωνα με το Νόμο 3887/2010 (διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των μεταφορικών εταιριών και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών φορτηγών) και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους,
 • Σύνταξη και γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών συμβάσεων πάσης φύσεως του «μεταφορέα» ή/και «παραγγελιοδόχου μεταφοράς» με πελάτες ή/και προμηθευτές / συνεργάτες τους,
 • Εκπόνηση διεθνών όρων μεταφοράς και συμβάσεων. Συμβάσεις οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών, συνδυασμένων μεταφορών και συμβάσεις λοιπών μεταφορών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ειδικές μεταφορές),
 • Διαφορές εξαιτίας της παραβίασης συμβατικών όρων και συμφωνιών, αξιώσεις φορτίων, αξιώσεις για ζημίες ή απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (παράδοση, άρνηση παραλαβής των εμπορευμάτων, επιφυλάξεις, ελαττωματική συσκευασία, ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων), το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία,
 • Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη των προσώπων που αναμειγνύονται στη διαδικασία της μεταφοράς (μεταφορέας, παραγγελιοδόχος μεταφοράς, παραλήπτης),
 • Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2020 (International Commercial Terms) για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων,
 • Μεταφορές επικίνδυνων ουσιών που διέπονται από τη Συμφωνία ADR (για τη διεθνή οδική μεταφορά), τη Συμφωνία RID (για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά), τον Κώδικα IMDG (για τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά), τις Τεχνικές Οδηγίες ICAO (για τη διεθνή αεροπορική μεταφορά). Μεταφορές ευπαθών προϊόντων (συμφωνία ATP),
 • θέματα μεταφορών όπως ναύλοι, προμηθευτές, πράκτορες, υπεργολάβοι, πλαίσιο συμβάσεων, τα διάφορα έγγραφα μεταφοράς, φορτωτικές,
 • Ευθύνη των μετεχόντων προσώπων στη διαδικασία της μεταφοράς σε περίπτωση ζημίας, καθυστέρησης ή απώλειας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις CMR (Διεθνείς Οδικές Μεταφορές), COTIF/CIM (Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές), Συμβάσεις Βαρσοβίας και Μόντρεαλ (Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές), Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ και Αμβούργου (Θαλάσσιες Μεταφορές), την ελληνική εμπορική νομοθεσία και τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ),
 • Συμβάσεις στον κλάδο logistics (υπηρεσίες αποθήκευσης, αποστολής, συσκευασίας, logistics, διεκπεραίωση τελωνειακών υπηρεσιών κ.λ.π.), θέματα σχετικά με την έγκριση και την κατασκευή κέντρων Logistics και αποθηκών. Το Δίκαιο Αποθήκευσης, τα είδη των αποθηκών (Γενικές, Ιδιωτικές, Φορολογικές, Υγειονομικές), τα πρόσωπα που μετέχουν στην διαδικασία της Αποθήκευσης και η ευθύνη τους στην περίπτωση ζημίας ή κλοπής στο χώρο της αποθήκης,
 • νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων (containers) και μεταφορικών μέσων που έχουν κατασχεθεί σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013) και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και συναφή θέματα,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και για διοικητικά θέματα καθώς και για θέματα που εμπίπτουν σε άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το εργατικό, φορολογικό και το ποινικό δίκαιο και σχετίζονται με τις μεταφορές.
 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών (δικαίωμα αποζημίωσης για ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης, φθορές/απώλεια αποσκευών κ.τ.λ. ) όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 261/2004, την θαλάσσια μεταφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010) και την σιδηροδρομική μεταφορά (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007).

Ασφαλιστικό δίκαιο

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (Κλάδοι Ζωής, Πυρός, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Εμπορικών-Βιομηχανικών Κινδύνων, Αυτοκινήτων κ.λπ.), καθώς και σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου που αφορούν τον τομέα των Μεταφορών / Logistics (ασφαλίσεις μεταφορών, Φορτίων, Κινδύνων Θαλάσσης, ασφαλίσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Αστικής Ευθύνης Διαμεταφορέων-Logisticians-Warehousekeepers) και σε θέματα αδειοδότησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και κανονιστικής συμμόρφωσης σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Παρέχουμε υπηρεσίες παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των πάσης φύσεως ζητημάτων που άπτονται της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως κατοχύρωση, παρακολούθηση και δικαστική προστασία σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

Δίκαιο ακινήτων και κληρονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα του δικαίου των ακινήτων. Κατά την αγοροπωλησία ενός ακινήτου (αστικά, επαγγελματικά) αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του πελάτη τον νομικό έλεγχο, την λήψη των απαραιτήτων αδειών και πιστοποιητικών, την κατάρτιση των συμβάσεων, την εξέταση θεμάτων κληρονομικού και φορολογικού δικαίου και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας με μεσίτες, συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, λογιστές και φοροτεχνικούς. Για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μας εμπιστεύονται πολλοί αλλοδαποί καθώς και Έλληνες της Διασποράς.

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων

Το γραφείο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων ή επισφαλών απαιτήσεων και στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και στην αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε τον συντονισμό της εκτέλεσης ελληνικών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στο εξωτερικό.

Διαμεσολάβηση

Έχουμε εμπειρία σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, διαιτησία και διαμεσολάβηση.

Ο Επαμεινώνδας Καλαγιάκος είναι από τους πρώτους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στην Ελλάδα http://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwn, είναι μέλος του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ), http://www.oddee.gr/el/diamesolavisi/katalogos-diamesolaviton.html και επίσης μέλος του ελβετικού Οργανισμού Διαιτησίας (Ständige Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation) (https://www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch).

Η εξειδίκευση αυτή συνάδει με την γενικότερη πολιτική μας υπέρ των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.