Τομείς Εξειδίκευσης

Το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεών μας σχετίζεται με έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα τόσο εθνικού όσο και κοινοτικού δικαίου:

Ευρωπαϊκό και διεθνές εμπορικό δίκαιο

Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην σύσταση εταιρίας ή στην μεταφορά έδρας στην Ελλάδα. Τους παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα θέματα που άπτονται των κανόνων που καθορίζουν τη σύννομη λειτουργία τους, καθώς και των ζητημάτων που ανακύπτουν απ’ αυτήν.

Επιπλέον, έχουμε μακρόχρονη εμπειρία στη σύνταξη διεθνών εμπορικών συμβάσεων. Οι δυσκολίες στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών βασίζονται κυρίως στην αβεβαιότητα για το ποιο εθνικό δίκαιο θα εφαρμοστεί, στην διαφορετική ερμηνεία των ίδιων όρων από χώρα σε χώρα και τις συνήθειες κάθε χώρας σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν μία μόνιμη αιτία για αντιπαραθέσεις στις διεθνές συναλλαγές.

Οι αποκαλούμενοι όροι Incoterms (International Commercial Terms) αποτελούν τυποποιημένους και παγκοσμίως αναγνωρισμένους όρους για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων και έχουν ως στόχο τη μείωση των εμπορικών εμποδίων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδω

Δίκαιο Μεταφορών και Logistics

Το γραφείο μας ασχολείται επί δεκαετίες με το Δίκαιο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) παρέχοντας στις μεταφορικές εταιρίες και τις εταιρίες Logistics εξειδικευμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας την ίδρυση, οργάνωση, την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους καθώς επίσης και τη νομική υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από την δραστηριότητα τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας εμπίπτουν κυρίως σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω:

 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων που συναρτώνται  με το Δίκαιο των Μεταφορών (εθνικών & διεθνών).
 • Το νομικό καθεστώς διενέργειας οδικών εμπορευματικών μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητα (εθνικές – διεθνείς) σύμφωνα με το Νόμο 3887/2010 (διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των μεταφορικών εταιριών και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών φορτηγών) και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους,
 • Σύνταξη και γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών συμβάσεων πάσης φύσεως του «μεταφορέα» ή/και «παραγγελιοδόχου μεταφοράς» με πελάτες ή/και προμηθευτές / συνεργάτες τους,
 • Εκπόνηση διεθνών όρων μεταφοράς και συμβάσεων. Συμβάσεις οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών, συνδυασμένων μεταφορών και συμβάσεις λοιπών μεταφορών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ειδικές μεταφορές),
 • Διαφορές εξαιτίας της παραβίασης συμβατικών όρων και συμφωνιών, αξιώσεις φορτίων, αξιώσεις για ζημίες ή απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (παράδοση, άρνηση παραλαβής των εμπορευμάτων, επιφυλάξεις, ελαττωματική συσκευασία, ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων), το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία,
 • Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη των προσώπων που αναμειγνύονται στη διαδικασία της μεταφοράς (μεταφορέας, παραγγελιοδόχος μεταφοράς, παραλήπτης),
 • Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2020 (International Commercial Terms) για τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές αγοραπωλησίες προϊόντων,
 • Μεταφορές επικίνδυνων ουσιών που διέπονται από τη Συμφωνία ADR (για τη διεθνή οδική μεταφορά), τη Συμφωνία RID (για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά), τον Κώδικα IMDG (για τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά), τις Τεχνικές Οδηγίες ICAO (για τη διεθνή αεροπορική μεταφορά). Μεταφορές ευπαθών προϊόντων (συμφωνία ATP),
 • θέματα μεταφορών όπως ναύλοι, προμηθευτές, πράκτορες, υπεργολάβοι, πλαίσιο συμβάσεων, τα διάφορα έγγραφα μεταφοράς, φορτωτικές,
 • Ευθύνη των μετεχόντων προσώπων στη διαδικασία της μεταφοράς σε περίπτωση ζημίας, καθυστέρησης ή απώλειας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις CMR (Διεθνείς Οδικές Μεταφορές), COTIF/CIM (Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές), Συμβάσεις Βαρσοβίας και Μόντρεαλ (Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές), Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ και Αμβούργου (Θαλάσσιες Μεταφορές), την ελληνική εμπορική νομοθεσία και τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ),
 • Συμβάσεις στον κλάδο logistics (υπηρεσίες αποθήκευσης, αποστολής, συσκευασίας, logistics, διεκπεραίωση τελωνειακών υπηρεσιών κ.λ.π.), θέματα σχετικά με την έγκριση και την κατασκευή κέντρων Logistics και αποθηκών. Το Δίκαιο Αποθήκευσης, τα είδη των αποθηκών (Γενικές, Ιδιωτικές, Φορολογικές, Υγειονομικές), τα πρόσωπα που μετέχουν στην διαδικασία της Αποθήκευσης και η ευθύνη τους στην περίπτωση ζημίας ή κλοπής στο χώρο της αποθήκης,
 • νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων (containers) και μεταφορικών μέσων που έχουν κατασχεθεί σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013) και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και συναφή θέματα,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και για διοικητικά θέματα καθώς και για θέματα που εμπίπτουν σε άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το εργατικό, φορολογικό και το ποινικό δίκαιο και σχετίζονται με τις μεταφορές.
 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών (δικαίωμα αποζημίωσης για ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης, φθορές/απώλεια αποσκευών κ.τ.λ. ) όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 261/2004, την θαλάσσια μεταφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010) και την σιδηροδρομική μεταφορά (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007).

Ασφαλιστικό δίκαιο

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (Κλάδοι Ζωής, Πυρός, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Εμπορικών-Βιομηχανικών Κινδύνων, Αυτοκινήτων κ.λπ.), καθώς και σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου που αφορούν τον τομέα των Μεταφορών / Logistics (ασφαλίσεις μεταφορών, Φορτίων, Κινδύνων Θαλάσσης, ασφαλίσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Αστικής Ευθύνης Διαμεταφορέων-Logisticians-Warehousekeepers) και σε θέματα αδειοδότησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και κανονιστικής συμμόρφωσης σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δίκαιο των σημάτων

Κάθε επιχείρηση διαθέτει επωνυμίες, σήματα και ενδείξεις, τα οποία είναι σημαντικά στοιχεία της άυλης αξίας της, καθώς διακρίνουν την ίδια, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της από τις άλλες επιχειρήσεις και καθορίζουν τη φήμη της. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να γίνουν αντικείμενο αντιγραφής από ανταγωνιστές και για το λόγο αυτό πρέπει κάθε επιχείρηση να τα προστατεύσει.
Η παρουσία μίας επιχείρησης σε μία αγορά με ένα διακριτικό γνώρισμα (την επωνυμία της, το διακριτικό της τίτλο, το εμπορικό της σήμα, το λογότυπο της), ακόμη και εάν είναι μακροχρόνια, δεν την προστατεύει σε καμία περίπτωση από κακόπιστους τρίτους, οι οποίοι μπορεί να αιτηθούν και να πετύχουν την τελεσίδικη και αμετάκλητη κατοχύρωση του σήματος της, εκτός φυσικά εάν πρόκειται για ένα σήμα φήμης.
Για την προστασία των δικαιωμάτων της, πρέπει κάθε επιχείρηση να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα της. Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο του αποκλειστικό δικαίωμα πάνω στο εμπορικό σήμα με αποτέλεσμα να μπορεί να εμποδίζει κάθε πιθανό ανταγωνιστή από την παράνομη χρήση του ίδιου ή παραπλήσιου εμπορικού σήματος.
Υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης σημάτων σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εάν μία επιχείρηση δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, η ημεδαπή κατοχύρωση ενός εθνικού σήματος την καλύπτει. Αντίστοιχα, εάν διενεργεί εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκόπιμη είναι η κατοχύρωση ενός κοινοτικού σήματος (ευρωπαϊκό σήμα). Ενώ εάν οι εξαγωγές της διεξάγονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεθνής κατοχύρωση ενός σήματος παγκοσμίως είναι απαραίτητη (διεθνές σήμα).
Όταν υπάρχει διαδικτυακή παρουσία ενός εμπορικού σήματος (λ.χ. e-shop), είναι πρωτίστης σημασίας η κατοχύρωση ενός εμπορικού ονόματος λόγω της εκτεταμένης έκθεσης του και δεν αρκεί μόνο η κατοχύρωση ονόματος ιστοτόπου (domain name).
Ο νέος ειδικός νόμος που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο και προβλέπει το σύστημα δικαίου για την προστασία των εμπορικών σημάτων, είναι ο Ν. 4679/2020 (ΦΕΚ Α 71/20.03.2020), ο οποίος ρυθμίζει την απόκτηση δικαιώματος σε σήμα, τη χρήση του, τη μεταβίβασή του και την προστασία του από απομιμήσεις, καθώς επίσης και τη διαγραφή σήματος κάποιας επιχείρησης, εάν αυτό έχει καταχωρηθεί παρανόμως ή το έχει προσβάλλει άλλη επιχείρηση (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω).
Σκοπός του νόμου είναι η προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης αναφορικά με την προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών ομοίων ή συναφών με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα, η προστασία του δικαιούχου του σήματος, καθώς επίσης και η ενίσχυση του ανταγωνισμού με βάση την καινοτομία και την πρωτοτυπία.
Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικώς με:

 • Την κατοχύρωση εμπορικού σήματος μίας επιχείρησης μέσω της κατάθεσης και καταχώρισης του στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Διεύθυνση Σημάτων. Η κατοχύρωση ονόματος ιστοτόπου (domain name) γίνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ). Πριν την κατάθεση ενός σήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής νομικός προέλεγχος διαθεσιμότητας του σήματος (διακριτική δύναμη αυτού, πρόσκρουση σε προγενέστερα εθνικά, κοινοτικά, διεθνή σήματα, έχοντας πάντα υπόψη τις σχετικές οδηγίες της νομολογίας) για να αποφευχθεί τυχόν απόρριψη της καταχώρισης του. Δεν είναι σπάνιο ορισμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ένα όνομα και όταν επιχειρήσουν να το κατοχυρώσουν, να ανακαλύψουν ότι προσκρούει σε προγενέστερο σήμα. Το δικηγορικό μας γραφείο θα σας καθοδηγήσει, προκειμένου να ξεπεράσετε τη δυσκολία αυτή και να κατοχυρώσετε το σήμα σας.
 • Την κατοχύρωση Ευρωπαϊκού σήματος μέσω της κατάθεσης και καταχώρισης του στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). To σήμα που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει και στα 27 κράτη μέλη της. Επίσης μπορεί κάποιος να καταχωρίσει – κατοχυρώσει διεθνώς το σήμα του στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Απαραίτητη προϋπόθεση για κατοχύρωση σήματος σε διεθνές επίπεδο είναι η προηγούμενη κατοχύρωση του σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Μέσω του κατάλληλου διεθνούς δικτύου που διαθέτουμε εξασφαλίζουμε την ασφαλή κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των πελατών μας σε όλο τον κόσμο.
 • Την διαγραφή σήματος που παρανόμως καταχωρήθηκε από κάποιο ανταγωνιστή.
 • Την δικαστική προστασία σημάτων ή domain names από αντιγραφή/απομίμηση ανταγωνιστών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβολής ενός κατοχυρωμένου σήματος, ο δικαιούχος του έχει στη διάθεσή του πλείστα μέσα δικαστικής προστασίας για την άρση και μη επανάληψη της προσβολής της στο μέλλον, για την επιβολή αποζημίωσης από τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς και για την ποινική δίωξη του προσβάλλοντος τρίτου, ο οποίος διώκεται κατ’ έγκληση, δηλαδή με την προσφυγή του θιγόμενου επιχειρηματία στα ποινικά δικαστήρια.
 • Την εμπορική εκμετάλλευση σήματος με τη μορφή χορήγησης αδειών χρήσης ή σύναψης συμβάσεων franchising ή μεταβίβασης αυτού έναντι τιμήματος.
 • Την προστασία από παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων σε σχέση με σήματα.
 • Την ανανέωση εμπορικού σήματος. Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι δεκαετής (10 έτη) και αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού φακέλου στην Υπηρεσία Σημάτων και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των δέκα ετών. Η προστασία του δύναται να ανανεώνεται ανά δεκαετία με εμπρόθεσμη κατάθεση σχετικής αίτησης ανανέωσης του δικαιούχου, η οποία κατατίθεται εντός του τελευταίου έτους της προστασίας, καθώς και εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης. Για το λόγο αυτό  έχει μεγάλη σημασία η συνεχής παρακολούθηση (monitoring) των σημάτων των ανταγωνιστών. Εάν κάποιο σήμα δεν ανανεωθεί εμπροθέσμως παύει να ισχύει και καθίσταται ελεύθερο για κατοχύρωση από τον ανταγωνισμό.

Δίκαιο ακινήτων και κληρονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται επί δεκαετίες με τον τομέα των ακινήτων παρέχοντας νομική κάλυψη στους πελάτες του κατά την αγορά, πώληση και ενοικίαση ιδιωτικών και επαγγελματικών ακινήτων.

Κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου (αστικά, επαγγελματικά) αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του πελάτη τον νομικό έλεγχο, την λήψη των απαραιτήτων αδειών και πιστοποιητικών, την κατάρτιση των συμβάσεων, την εξέταση θεμάτων κληρονομικού και φορολογικού δικαίου και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας με μεσίτες, πολιτικούς μηχανικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς και συμβολαιογράφους. Για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας μας εμπιστεύονται πολλοί αλλοδαποί καθώς και Έλληνες της Διασποράς.

Επιπλέον, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλες τις ερωτήσεις γύρω από τις Άδειες Διαμονής Επενδυτών Ακινήτων (έκδοση της golden visa). Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014-ΦΕΚ Α’ 80/1.4.2014) παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη των οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ.

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων

Το γραφείο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων ή επισφαλών απαιτήσεων και στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και στην αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε τον συντονισμό της εκτέλεσης ελληνικών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στο εξωτερικό.

Διαμεσολάβηση

Έχουμε εμπειρία σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, τη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση.

Ο Επαμεινώνδας Καλαγιάκος είναι από τους πρώτους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στην Ελλάδα http://www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwn. Είναι μέλος του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ), http://www.oddee.gr/el/diamesolavisi/katalogos-diamesolaviton.html και επίσης μέλος του ελβετικού Οργανισμού Διαιτησίας (Ständige Schweizerische Schiedsgerichtsorganisation), (https://www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch).

Η εξειδίκευση αυτή συνάδει με την γενικότερη πολιτική του δικηγορικού μας γραφείου υπέρ των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.

Με την ψήφιση του νέου Νόμου 4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30.11.2019) – Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθορίστηκε το νέο πλαίσιο που διέπει τη Διαμεσολάβηση, εισάγοντας σύγχρονους κανόνες που συμβάλουν ουσιαστικά στην απλούστευση και τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη με όφελος για τον πολίτη. Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.

Από την 1η Ιουλίου 2020 ισχύει η υποχρεωτική αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης και για τις αγωγές που κατατίθενται στο εξής, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 14 του Νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020) και τα άρθρα 6 & 7 του Νόμου 4640/2019 για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.